Turismo Gobierno Vasco, Azkena Rock Festival-ren babesle nagusia